Handels- og forretningsbetingelser

VITUS CURA - Omsorg for livet
CVR-nr. 30216113 Hasselvænget 10
5874 Hesselager, Danmark
("Vitus Cura")

Bank: Andelskassen
Reg.knt.nr 5986 4025016

Handlende med VITUS CURA betegnes som "Køberen" 

1. Aftalegrundlaget

1.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om VITUS CURAs salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser, som kan ske ved fysisk tilstedeværelse, live online, apps eller ydelser placeret på digital platform til en kunde.

1.2. Køberens angivelse af særlige vilkår for køb af produkter og/eller tjenesteydelser anses ikke som en fravigelse af disse handels¬betingelser, medmindre VITUS CURA udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

1.3. Din adgang til og brug af platforme tilknyttet VITUS CURAs forretningsområder udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og VITUS CURA. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge platformen. VITUS CURA kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. VITUS CURA kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

1.4. VITUS CURA kan fra tid til anden ændre vilkårene relateret til platformene. Ændringerne vil træde i kraft, efter VITUS CURA slår sådanne opdaterede vilkår op på platformen. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

.

2. Ordrer

2.1. Først når VITUS CURA har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura er aftalen mellem Køberen og VITUS CURA indgået.

2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod fejl eller mangler i ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være VITUS CURA i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens eller fakturaens dato.

2.3. Har Køberen ikke inden for fristen gjort indsigelser mod ordrebekræftelsen eller fakturaen, anses aftale mellem Køberen og VITUS CURA for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers angivne vilkår.
.

3. VITUS CURAs ydelser og ophavsret

3.1. Leverancen af produkter og/eller tjenesteydelser overholder dansk lovgivning på tidspunktet for dennes udførelse.

3.2. VITUS CURA produktpallette omfatter konsulent og rådgivningsopgaver, onlineforløb (Guldkisten), 1:1 mentoring, ledelses- og projektopgaver. Uddybning findes på www.vituscura.dk.

3.3. Medmindre andet er angivet af VITUS CURA eller fremgår af nærværende handels- og forretningsbetingelser, påbegynder VITUS CURA levering af sin ydelse inden for rimelig tid efter Køberens bestilling af produkter og/eller tjenesteydelser.

3.4. Online-produkter/-ydelser er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af VITUS CURA. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug. Det vil sige, at du må høre og se dem privat, udskrive worksheets og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive VITUS CURAs online-produkter. Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

3.5. Køberen må ikke videregive kontooplysninger til tredjeparter, der ikke har købt produkter og/eller tjenesteydelser af VITUS CURA.

3.6. Køberen forpligter sig til at overholde platformens anvisninger for rette opførsel og ikke profilere egen forretning på disse eller forsøge at udøve et salg.

3.7. Materiale der er opnået adgang til gennem den købte ydelse må ikke anvendes til andet formål end personlig deltage i det købte, herunder særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med VITUS CURA.
3.8. VITUS CURAs og Marianne Vitus’ navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed under forudgående skriftlig tilladelse.

3.9. Såfremt VITUS og Marianne Vitus’ navne anvendes som beskrevet i pkt. 3.7. er VITUS CURA berettiget til en bod på 100.000,- dkr. (hundrede tusinde) pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om den samme forsættende overtrædelse, beregnes konventionalboden for hver påbegyndt måned. VITUS CURA er berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

.

4. Priser

4.1. VITUS CURA tager forbehold for eventuelle fejl i angivne priser.

4.2. De opgivne priser vil være inkl. moms for private. Dvs. at 20% af den opgivne pris vil være moms-delen.

4.3. Der kan efter omstændighederne indgås aftale om ratebetalinger med faste betalingsfrister.

4.4. Tilmelding er uanset betalingsform bindende. Det betyder, at køber er forpligtet til at betale den samlede sum eller samtlige rater uanset om køber vælger at afbryde deltagelsen før den fulde ydelse er leveret. Erlagt betaling returneres ikke.

4.5. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen.

4.6. Priser der henvender sig til erhvervskunder vil være angivet uden moms. Dvs. at der skal tillægges 25% moms til den opgivne pris.


5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og VITUS CURA, er købesummen for ethvert produkt og/eller tjenesteydelse til betaling kontant med betalingskort ved Købers bestilling af leverancen gennem online betalingsservice (Stripe).

5.2. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og VITUS CURA, er betalingsbetingelserne for VITUS CURAs fakturaer 7 dage netto kontant. Online-ydelser betales fuldt ud ved aftalens indgåelse.

5.3. Ved betaling senere end 7 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.4. Overskrider Køberen betalingsfristen, forbeholder VITUS CURA sig retten til at standse Leverancen, indtil betaling har fundet sted.

5.5. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale.

5.6. Ved abonnementsaftale er køber selv ansvarlig for at give VITUS CURA besked, såfremt køber hår nyt kort. Besked kan gives skriftligt på mail: posttil@vituscura.dk eller på betalingsplatformen.

6. Levering, afvikling, ændring og aflysning

6.1. Køberen skal dække de købte produkter og/eller tjenesteydelsers eventuelle leverings-omkostninger.

6.2. VITUS CURA har ret til, senest 24 inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte eller købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen heraf. Sådanne ændringer sker undtagelsesvist, men såfremt en ændring er nødvendiggjort, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af VITUS CURA. For 1:1-samtaler gælder, at en ny dato/tid aftales mellem parterne.

6.3. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede erlagte beløb.

6.4. VITUS CURA har ret til at aflyse købte leverancer mod tilbagebetaling af den del af det erlagte beløb, som dækker den/de aflyste ydelser.

6.5. Køber er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge på medier på de aftalte/meddelte tider, at køber har en velfungerende telefon- og/eller internetforbindelse samt for aktiv email-konto med tilpassede spamfiltre. VITUS CURA fraskriver sig ethvert ansvar hertil.

6.6. Køber er selv ansvarlig for at aktuelle telefonnumre og e-mailadresse er oplyste senest 1 dag før ydelsen skal leveres. Ændringer kan gives skriftligt til posttil@vituscura.dk.

7. Rettigheder

7.1. Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og danske retsregler i øvrigt. Reklamation skal være modtaget af VITUS CURA skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen.

7.2. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

7.3. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af VITUS CURA inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give VITUS CURA en sidste frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

7.4. Forbrugerkunder kan klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen. Forbrugere med bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online klageplatform:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. VITUS CURAs e-mail-adresse er: posttil@vituscura.dk

7.5. Bortfald af fortrydelsesretten
Som forbruger (privatkunde) har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen, modtaget din faktura og du har fået adgang til det pågældende online forløb/online ydelse (helt eller delvist). Ved køb af online produkter/online ydelser fraskriver du dig derfor de normale 14 dages returret. På VITUS CURAs digitale produkter, er der således ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret i følge købeloven.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. VITUS CURA er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

8.2. VITUS CURA er ansvarsforsikret for consulting &advicery-produkter, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vedkommendes ydelse, kan være dækkes af forsikringen.

8.3. Forsikringssummen udgør i alt DKK IKKE UDFYLDT pr. skade.

8.4. Online-produkter/-ydelser, er ikke omfattet af consulting & advicery.

8.5. Erstatningsansvar, som VITUS CURA måtte pådrage sig i relation til de købte digitale ydelser er til enhver tid begrænset til direkte skade og tab og er til enhver tid begrænset til maximalt 50% af prisen på den ydelse som erstatningsansvaret vedrører.

8.6. Marianne Vitus kan aldrig holdes personligt ansvarlig.


.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er VITUS CURA berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. VITUS CURA kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10. Databehandling

10.1. I det omfang VITUS CURA modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. VITUS CURA må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

10.3. De indsamlede data består af de informationer som køber har oplyst ved oprettelse af tilmelding til VITUS CURAs forretningsområder, så som nyhedsbreve og deltagelse i online-forløb, login-, betalings- og abonnementsoplysninger.

10.4. VITUS CURA vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består.

10.5. VITUS CURA anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af personoplysningerne. VITUS CURA har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes. Brugen af tredjeparter sker med henblik på at kunne levere vores produkter til køber.

10.6. Køberen kan til enhver tid henvende sig til VITUS CURA for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af personoplysningerne.

10.7. Køberen kan til enhver tid læse mere om VITUS CURAs behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i VITUS CURAs privatlivspolitik.

10.8. Sletning af data. Købers data gemmes så længe, der er behov for dette for at kunne levere den købte Leverance eller så længe en lov måtte stille krav herom.
.

11. Andre vilkår

11.1. VITUS CURA forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

11.2. Såfremt handelsforholdet mellem VITUS CURA og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underrette VITUS CURA, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist mellem parterne, der vedrører eller udspringer af denne aftale, skal endeligt og bindende afgøres ved de almene domstole i Danmark. Retten i Svendborg skal anvendes som første instans. Såfremt dette ikke er muligt, skal retten i Odense anvendes.
.